Laenud

Omaniku laen ettevõttele

Laenud

Omaniku laen ettevõttele

Kui omanik otsustab ettevõttele laenu anda, siis võib ta seda teha ilma lepinguta, tähtajata, graafikuta ja ka ilma intressita. Mõistlik on siiski teha korrektne leping. Kui laenu soovitakse anda intressiga, siis intressimäär ei tohiks ületada turuhinda ehk seda, millistel tingimustel ettevõte pangast laenu saaks. Kui ettevõte omanikule laenu intressid välja maksab, siis peab meeles pidama, et eraisikule intresside väljamaksmisel tuleb kinni pidada tulumaks 20%.

Omanikule laenu andmine

Omanikule ja juhatuse liikmele on vastavalt Äriseadustiku §159 ja 281 keelatud laenu anda. Laenukeelu eesmärk on kehtestada osaühingute ja aktsiaseltside  kapitali ning võlausaldajate kaitse. Selleks, et ettevõttest omanikule antud laenud ei kahjustaks ettevõtte majanduslikku olukorda.

Kui siiski otsustatakse seda keeldu eirata ja keelatud isikutele laenu anda, siis tasub teada, et laenukeelu rikkumine iseenesest maksukohustust veel kaasa ei too. Kindlasti tuleks vormistada nõuetekohane leping, kus on kokkulepitud turuväärtusega kooskõlas olev intressimäär. Sellisel juhul on selle laenu andmine ettevõtte jaoks majanduslikult otstarbekas, sest ettevõte saab intressitulu. Kui laenule intresse ei rakendata või on need turuväärtusest madalamad, siis võib maksuhaldur sellist laenu andmist käsitleda kui varjatud kasumieraldist omanikule ning laenu väljamakse maksustatakse tulumaksuga või erisoodustuse maksuga.

Laen seotud osapooltele

Seotud isikud Tulumaksuseaduse § 8 käsitlusel on isikud, kes on omavahel seotud  ühise majandusliku huvi tõttu või ühel isikul on teise üle valitsev mõju.

Seotud isikuteks loetakse:

1) abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased;

2) ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;

3) juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;

4) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

5) juriidilised isikud, kelle aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest üle 50% kuulub ühele ja samale isikule või seotud isikutele;

6) isikud, kellele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;

7) juriidilised isikud, kelle juhatuse või juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;

8) tööandja ja tema töötaja, töötaja abikaasa, elukaaslane või otsejoones sugulane;

9) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Seotud isikute vaheliste tehingute vahel tuleb kasutada turuhinda. Turuhind tähendab seda, et millise intressiga saaks ettevõte samadel tingimustel pangast laenu (laenu pikkus, eesmärk, tagatisega/ilma). Lähtuda saab Eesti Panga statistikast. Rohkem intressi võib alati küsida. Vähem võib ka, aga siis tuleb vahelt tulumaks või erisoodustuse maksud maksta.

Laenulepingus võib kokku leppida intressimäära ja intressi tasumise kuu- või aastapõhiselt. Näiteks võib tööandja töötajaga kokku leppida, et intressi laenult tasuma ei pea, kuid siis tuleb tal töötaja poolt tasumata intressikulu deklareerida kui erisoodustus. Erisoodustuse hind arvutatakse ja deklareeritakse sellel kuul, millal laenu saajal on kohustus lepingust tulenevalt intressi tasuda.

Erisoodustuseks loetakse tööandja poolt töötajale laenu andmist turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne Euroopa Keskpanga põhifinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär.

Laen teistele ettevõtetele

LAENU VÕTMINE ERAISIKULT, ETTEVÕTTELT JNE

Laenu andmisel teistele ettevõtetele kehtib ikka turuhinna reegel, sest laenu andmine peaks tooma ettevõttele majandusliku kasu. Kui tehtud tehingu hind on erinev nimetatud tehingu turuväärtusest, maksustatakse tulumaksuga summa, mille maksumaksja oleks tuluna saanud või summa, mille maksumaksja oleks kuluna kandmata jätnud, kui siirdehind oleks vastanud tehingu turuväärtusele.

Kui laenu võetakse mitte seotud isikutelt, siis ei ole kehtestatud kui suure intressiga ettevõte laenu võtta võib. Siiski tuleks ettevõtte majanduslike huve silmas pidada. Kui võetakse laenu eraisikult, siis tuleb meeles pidada, et intressi väljamaksmisel tuleb kinni pidada tulumaks 20%. Kui laenuandjaks on nt sõbra firma ehk juriidiline isik, siis intressimaksetelt tulumaksu kinni pidama ei pea.

 

Kui Sa pole valiku tegemisel kindel või vajad täiendavat nõu, võta julgelt ühendust.

Broneeri raamatupidamisalane konsultatsioon SIIT ning vastan kõikidele Sinu küsimustele!